De ontwikkelingen in de bouw en bij de overheidsinstanties zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Zo is het Bouwbesluit, waarin de regels voor het bouwen zijn bepaald, in 2008 aangepast en sinds 6 november 2008 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geïntroduceerd, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Deze wet maakt het mogelijk alle activiteiten met betrekking tot bouwen, natuur, milieu en ruimte samen in één omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Het Bouwbesluit is inmiddels in 2012 aangepast met hierin onder andere de brandveiligheid opgenomen.

Op 25 maart 2010 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) in het leven geroepen, om het vergunningsvrij bouwen overzichtelijker te maken voor burger en ambtenaar. Ervaring leert dat dit niet het geval is. Wij kunnen U als klant loodsen door het vergunningsvrije bouwen.

De volgende stap betreft de privatisering 1 januari 2018 van toezicht en handhaving bij de overheid, genoemd als Wet Kwaliteit Borging (WKB). Toezicht en handhaving wordt extern weggezet. Dit betekent dat wij een onzekere tijd tegenmoet gaan als integraal toezichthouder en handhaver bouwen. Hoe dit precies vorm krijgt is op dit moment (15-11-2017) nog steeds niet geheel duidelijk. Dit heeft mij ertoe bewogen om de situatie niet af te wachten en vooruit te lopen om voor mezelf te beginnen. Een goed voorbereid man is er twee waard.

Naar mate de datum van 01-01-2018 vordert en nog niet geheel duidelijk is (red.01-07-2017)  gaat men vermoedelijk tocht de datum met een half jaar verlengen. Nu, op 29-12-2017 is inmiddels 01-01-2019 onzeker. Wellicht dat WKB meelift met de Omgevingswet.

Eerst zou in 2019 de Omgevingswet zijn intrede doen, om het omgevingsrecht makkelijker maken. Dit is inmiddels achterhaald en is 2021 onzeker. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor Ruimte, Wonen, Bouwen, Infrastructuur, Milieu, Natuur en Water in vier besluiten. Definities worden gelijk getrokken en oude regels geschrapt. Het Bouwbesluit 2012 wordt in de omgevingswet geïntegreerd als Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). De andere drie besluiten zijn het Besluit activiteiten leefomgeving, Kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.